fbpx

REGULAMIN RSRNURBURG

Zwracamy uwagę, że jest to tłumaczenie niemieckiego dokumentu, udostępnione dla wygody naszych Klientów. RSR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub błędne tłumaczenia. Akceptując niniejszy dokument, użytkownik wyraża zgodę na niemiecką wersję Regulaminu.

Ogólne Warunki i Postanowienia

1. Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich imprez organizowanych przez wykonawcę RSRNurburg GmbH (dalej: RSR) Antoniusweg 1a, D-53520 Nürburg, w szczególności do trackdays, w których uczestnicy biorą udział zarówno własnymi pojazdami, jak i pojazdami wynajętymi od RSRNurburg GmbH, w ramach imprez RSR, a także sesji Touristenfahrten lub usług typu taxi laps oraz organizowania imprez trackday lub taxi laps w imieniu osób trzecich. Sesja Touristenfahrten (Jazd Turystycznych) odbywa się na torze Nürburgring Nordschleife lub Nürburgring Grand Prix, wyznaczonym przez Nürburgring GmbH czasie i liczona jest w ramach okrążeń lub limitu czasu. Obowiązuje regulamin Capricorn Nürburgring GmbH (dostępny na stronie http://www.nuerburgring.de/fans-info/info/agb.html). Trackdays to imprezy organizowane na torze wyścigowym lub zamkniętym torze, na których uczestnicy mogą korzystać ze swoich pojazdów bez ograniczeń prędkości, przestrzegając zasad obowiązujących na torze. Taxi laps to przejazdy pasażerskie po torze pojazdami kierowanymi przez wyszkolonych kierowców. Wycieczka objazdowa/drogowa (Road Tour) organizowana przez RSR, to jazda w konwoju z przewodnikiem po drogach publicznych, podczas której wszyscy uczestnicy muszą przestrzegać StVO.

2. Wszystkie wydarzenia zdecydowanie nie służą osiąganiu maksymalnych prędkości, ani próbom ustanowienia czasów okrążeń.

3. W wydarzeniach mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające prawo jazdy ważne na terenie państwa wydarzenia i dla klasy pojazdu używanego w trakcie wydarzenia. Uczestnicy zgadzają się zawsze zachowywać z rozwagą wobec innych uczestników wydarzenia. Uczestnicy, którzy biorą udział w wydarzeniu własnym samochodem, robią to na własne ryzyko. W przypadku niektórych wydarzeń, w których jest to wymagane, uczestnik zobowiązany jest posiadać i na wezwanie organizatora udostępnić potwierdzenie zawarcia co najmniej jednego ustawowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, a samochód musi być zgodny z przepisami ruchu drogowego kraju, w którym odbywa się wydarzenie. W innych wydarzeniach każdy kierowca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia swojego pojazdu, niezależnie od okoliczności, bez dyskusji na temat winy w przypadku kolizji dwóch lub większej ilości samochodów. Obowiązkiem uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem i zasadami wydarzenia. W przypadku udziału w wydarzeniu pojazdem niebędącym własnością uczestnika, należy przedstawić oświadczenie właściciela o zgodzie na wykorzystanie pojazdu w wydarzeniu. Dopuszczenie pojazdu do udziału w wydarzeniu zależy od uznania i decyzji organizatora, jego przedstawicieli prawnych lub upoważnionych agentów. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

4. Podczas wydarzenia bezwzględnie wymagane jest używanie pasów bezpieczeństwa pojazdu oraz kasku ochronnego. Uczestnicy nie mogą narażać siebie, innych uczestników ani używanych pojazdów na jakiekolwiek ryzyko, umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Instrukcje i polecenia organizatora, jego przedstawicieli i porządkowych, a także oznakowanie dotyczące trasy muszą być bezwzględnie przestrzegane przez wszystkich uczestników. Znaki ostrzegawcze oraz flagi muszą być przestrzegane i respektowane przez uczestników wydarzenia przez cały czas. RSR lub inny wskazany organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z wydarzenia w dowolnym momencie. W takim przypadku zwrot opłat, wydatków i jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez uczestnika w związku z uczestnictwem w wydarzeniu nie zostanie dokonany.

5. Udział w odprawie dla kierowców (tzw. safety briefing) jest obowiązkowy dla każdego uczestnika wydarzenia.

6. Pasażerowie muszą mieć ukończone minimum 16 lat i uczestniczą w wydarzeniu na własne ryzyko. Podczas wydarzenia typu „Trackday” w pojeździe mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

7. Uczestnik jest odpowiedzialny za wykupienie i posiadanie własnego ubezpieczenia od wszelkich ryzyk związanych z uczestnictwem w wydarzeniu, a RSR nie ponosi żadnej odpowiedzialności. RSR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wyrządzone szkody, w tym w przypadkach, gdy instruktor prowadzi pojazd, co odbywa się za wyraźną zgodą i na własne ryzyko uczestnika wydarzenia. W przypadku pojazdów będących własnością prywatną, właściciel pojazdu lub upoważniony użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody. RSR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prywatnego samochodu uczestnika, również w przypadkach, gdy pojazdem kieruje Instruktor RSR, co odbywa się za wyraźną zgodą i na własne ryzyko właściciela pojazdu lub upoważnionego użytkownika.

8. Uczestnik wydarzenia przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie zasady korzystania z toru wyścigowego podczas danego wydarzenia i będzie ich przestrzegał.

9. Następujące metody płatności są akceptowane przez RSR. Żadna metoda płatności, która nie została wymieniona, nie będzie akceptowana. Płatność gotówkowa w EUR lub przelew bankowy w EUR, karty kredytowe (American Express, Visa, Mastercard, Diners Club, UnionPay), karty debetowe (American Express, Visa, Mastercard, Diners Club, Maestro i V-Pay). O ile nie zostanie przedstawiona alternatywna forma płatności, RSR zastrzega sobie prawo do autoryzacji (lub ponownej autoryzacji) dodatkowych opłat przy pomocy wybranej wcześniej metody płatności z tytułu dalszych kosztów poniesionych podczas rezerwacji. W przypadku płatności gotówką, kartą debetową lub przelewem bankowym, RSR może dodatkowo wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia.

10. Wszystkie koszty poniesione przez uczestnika wydarzenia, na przykład; uszkodzenia toru (barierki ochronne, ściany z opon, opłaty za porządkowanie toru w związku z wypadnięciem z trasy itp.) lub użycie pojazdów holowniczych w związku z udziałem w wydarzeniu, muszą być pokryte wyłącznie przez uczestnika. Koszty te zostaną zapłacone bezpośrednio i niezwłocznie operatorowi toru wyścigowego. W przypadku powstania dalszych kosztów związanych z incydentem w późniejszym terminie, uczestnik zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów na rzecz RSR, współorganizatora wydarzenia lub operatora toru po przedstawieniu faktury lub rachunku. Jeśli trackday jest organizowany przez organizatora będącego stroną trzecią, a RSR zapisuje uczestnika na to wydarzenie, zastosowanie mają odpowiednie warunki organizatora będącego stroną trzecią, do których uczestnik otrzyma dostęp przed rozpoczęciem obowiązywania umowy.

11. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że nie cierpi na żadne problemy z sercem lub kręgosłupem ani na żadne inne choroby lub upośledzenia, które mogą mieć wpływ na udział w wydarzeniu.

12. Wszystkie wydarzenia odbywają się niezależnie od warunków pogodowych. RSR zastrzega prawo do zmiany terminu lub harmonogramu wydarzenia lub jego całkowitego odwołania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, takich jak instrukcje lub ustalenia zarządcy toru i/lub operatora toru wyścigowego, a także oficjalne zarządzenie rządu lub innego upoważnionego podmiotu publicznego. W takiej sytuacji nie skutkuje to roszczeniem o odszkodowanie lub o zwrot kosztów przez RSR. W odniesieniu do wszystkich warunków niniejszej umowy, siła wyższa rozumiana jest jako wszelkie okoliczności, które mogą spowodować niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu zobowiązań strony, wynikające lub spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, przez siły pozostające poza jej kontrolą, w tym, bez ograniczeń, strajki, przestoje w pracy, wypadki, działania wojenne lub terrorystyczne, niepokoje społeczne lub wojskowe, katastrofy nuklearne lub naturalne, choroby, epidemie, pandemie lub wybuchy powszechnych chorób, klęski żywiołowe oraz przerwy, utratę lub nieprawidłowe działanie usług komunalnych, komunikacyjnych lub komputerowych (oprogramowania i sprzętu); rozumie się również, że RSR nie mogła w zasadny sposób przewidzieć lub zabezpieczyć się przed takimi okolicznościami i dołoży wszelkich starań, aby wznowić świadczenie usług tak szybko, jak to możliwe.
a. W przypadku konieczności odwołania zarezerwowanej imprezy przed jej rozpoczęciem przez organizatora imprezy lub RSR z powodu siły wyższej, RSR wystawi voucher o wartości rezerwacji ważny do końca roku kalendarzowego, czyli 3 lata od daty imprezy, z którego uczestnik imprezy tego samego rodzaju organizowanej przez RSR może skorzystać po ustaniu okoliczności utrudniających. To samo następuje w przypadku zmiany harmonogramu toru lub godzin jego otwarcia. Niektóre opłaty osób trzecich mogą również zostać wyłączone, np.: wstęp na trasę, transport, zakwaterowanie, w zależności od okoliczności.
b. Jeżeli zamknięcie nastąpi w trakcie rozpoczętej imprezy, RSR wystawi voucher na niewykorzystane przebiegi lub okrążenia (nieuwzględniający opłat za dzień na trasie i opłat zewnętrznych, np.: wejście na trasę, transport, zakwaterowanie) ważny do końca roku kalendarzowego, 3 lata od daty imprezy, z której uczestnik imprezy tego samego rodzaju organizowanej przez RSR może skorzystać po ustaniu okoliczności utrudniających.

13. W przypadku anulowania przez uczestnika zarezerwowanych wydarzeń lub zarezerwowanego pojazdu, a także innych usług, zwrot kosztów następuje w następujący sposób:
a. Anulowanie rezerwacji w terminie 30 dni przed ustalonym terminem nie podlega zwrotowi.
b. W przypadku rezygnacji w okresie od 30 do 60 dni przed ustalonym terminem zostanie wydany voucher o wartości 50% wartości (bez opłat za trackday i opłaty osób trzecich, np.: wejście na trackday, transport, zakwaterowanie) ważny do końca roku kalendarzowego, 3 lata od daty anulowania.
c. W przypadku rezygnacji dokonanej na 60 lub więcej dni przed ustalonym terminem zostanie wydany voucher o wartości 75% wartości (bez opłat za trackday i opłaty osób trzecich, np.: wejście na trackday, transport, zakwaterowanie) ważny do końca roku kalendarzowego, 3 lata od daty anulowania.

14. Podpisana kopia niniejszych ogólnych warunków musi zostać dostarczona do RSR nie później niż w momencie rejestracji na wydarzenie.

15. Jeśli w wynajętym pojeździe zainstalowana jest kamera pokładowa, uczestnicy wydarzenia i osoby towarzyszące zgadzają się, podpisując poniższe oświadczenie, że ich jazda będzie nagrywana przez RSR dla ich bezpieczeństwa. Zgoda obejmuje również nagrania fotograficzne, dźwiękowe i filmowe, które są rejestrowane podczas wydarzenia. RSR jest uprawnione do bezpłatnego wykorzystywania tych nagrań w celach marketingowych. Awaria techniczna sprzętu do nagrywania wideo, prowadząca do utraty wideo lub dźwięku, nie uprawnia uczestnika do jakiejkolwiek formy zwrotu kosztów.

16. Strony zgadzają się poddać wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową jurysdykcji Amtsgericht Koblenz, Niemcy, lub, według wyłącznego uznania RSR, innego sądu, w którym klient ma miejsce zamieszkania lub posiada własność.

Vouchery i Vouchery Prezentowe

1. Vouchery (bony) upominkowe są przeznaczone do zakupu usługi, pakietu usług lub kwoty środków do wykorzystania na te usługi, w niektórych przypadkach dla osoby trzeciej jako prezent i/lub gdy data wykorzystania nie jest jeszcze znana.

2. Zakupy voucherów upominkowych mogą być anulowane wyłącznie w ciągu 14 dni od daty zakupu i podlegają opłacie administracyjnej w wysokości 10% wartości bonu (minimum 50 €). Vouchery upominkowe anulowane po upływie 14 dni od daty zakupu nie podlegają zwrotowi w żadnej formie, wliczjąc przypadki „zmiany zdania” lub „niechcianego prezentu”.

3. Dopuszczalny 14-dniowy okres anulacji dotyczy wyłącznie zakupionych voucherów podarunkowych, a nie voucherów wystawionych przez RSR z tytułu niewykorzystanych kilometrów/okrążeń lub anulowanych pakietów lub usług. Vouchery przyznane za niewykorzystane kilometry/okrążenia, a także za anulowane pakiety lub usługi nie podlegają zwrotowi w żadnej formie.

4. Vouchery nie podlegają przeniesieniu, chyba że RSR wyrazi na to wyraźną zgodę.

5. Vouchery tracą ważność z końcem roku kalendarzowego, czyli po upływie 3 lat od daty wystawienia.

6. W przypadkach, w których ceny pakietów uległy zmianie od czasu wystawienia vouchera, klient jest zobowiązany do za zapłaty wszelkich różnic lub w zamian jest uprawniony do wykorzystania wartości vouchera jako kredytu na inny pakiet lub usługę RSR.

7. Niewykorzystane po wykorzystaniu voucherów kwoty zostaną zwrócone wyłącznie w formie vouchera i nie podlegają zwrotowi, ani rekompensacie w gotówce. Niewykorzystane kwoty poniżej 50€ nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek formie.

W zakresie wynajmu samochodów

1. RSRNurburg GmbH (RSR) oferuje własne pojazdy oraz pojazdy należące do stron trzecich do wynajmu na wydarzenia (trackdays, Jazdy Turystyczne, wycieczki objazdowe itp.), które mogą być używane podczas tych wydarzeń.

2. Stan pojazdów podlega regularnej weryfikacji przez RSR. Pojazdy przekazywane są najemcy w pełni sprawne oraz bezpieczne do użytkowania w ruchu drogowym. Całkowicie nowe opony i/lub nowe hamulce nie są gwarantowane w przypadku każdego wynajmu. Samochód zostanie udostępniony w stanie technicznym zgodnym z uzgodnionym pakietem wynajmu. Po upływie ustalonego okresu wynajmu, pojazd należy niezwłocznie zwrócić do RSR (patrz punkt 3). RSR sprawdzi stan pojazdów po zwrocie przez najemcę. Jeśli pojazd nie zostanie zwrócony w pełni zatankowany (wyłącznie benzyną 98-oktanową), RSR obciąży najemcę kwotą 3,00€ za każdy litr brakującego paliwa (dotyczy tylko pakietów Basic). W przypadku silnego zabrudzenia pojazdu (w szczególności wnętrza), najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów czyszczenia określonych przez RSR. RSR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przez najemcę w pojeździe!

3. W przypadku, gdy okres wynajmu nie został określony czasowo, zwrot musi zostać dokonany w następujący sposób:
a. W przypadku rezerwacji pakietu 80km (4 okrążenia), zwrot musi nastąpić w ciągu 2 godzin po dokonaniu odbioru z RSR.
b. W przypadku rezerwacji pakietu 120km (6 okrążeń), zwrot musi nastąpić w ciągu 3 godzin po dokonaniu odbioru z RSR.
c. Pojazdy zawsze muszą zostać zwrócone do RSR najpóźniej do godziny 20:00 (z zastrzeżeniem wszelkich innych wyraźnych uzgodnień). W przypadku opóźnienia w zwrocie, RSR obciąży najemcę osobną opłatą w wysokości 15% wartości zarezerwowanej usługi.

4. Pojazdy są przeznaczone do użytku na torach Nürburgring Nordschleife, Nürburgring Grand Prix, Driver Safety Centre (Fahrsicherheitszentrum am Nürburgring), Spa-Francorchamps, a także na innych uzgodnionych torach wyścigowych oraz na drogach publicznych. Z wynajętych pojazdów najemca jest zobowiązany korzystać w sposób poprawny i odpowiedzialny. Koszty paliwa i opłat drogowych lub myta pokrywa najemca. Najemca będzie przestrzegał wszystkich przepisów prawa w związku z wynajmem, a w szczególności obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Najemca jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich grzywien, kar, mandatów itp. związanych z użytkowaniem wynajętego pojazdu.

5. Podnajem wynajętego pojazdu osobom trzecim jest surowo zabroniony. Do prowadzenia pojazdu uprawniony jest wyłącznie najemca i/lub określone w umowie najmu osoby. RSR zastrzega prawo do zaoferowania najemcy alternatywnego pojazdu według własnego uznania (np. w przypadku wystąpienia określonych warunków pogodowych, z powodu umiejętności kierowcy, zmienionej dostępności pojazdu itp.). Najemca zostanie powiadomiony o zmianie pojazdu w sposób niezwłoczny. Ewentualna dodatnia różnica pomiędzy ceną zarezerwowanego pojazdu a ceną faktycznie użytkowanego pojazdu zostanie wymieniona na bon ważny do końca roku kalendarzowego, czyli 3 lata od daty przejazdu. Koszty poniesione przez najemcę do tego momentu nie zostaną zwrócone przez RSR.

6. Podczas użytkowania wynajętego pojazdu, najemca jest zobowiązany do stałego monitorowania wskaźników pojazdu, w szczególności temperatury silnika, oleju i cieczy chłodzącej. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek podczas korzystania z pojazdu, najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu RSR. Wszelkie podejrzenia i wątpliwości dotyczące ewentualnej usterki należy również niezwłocznie zgłosić RSR, ponieważ kontynuacja jazdy może potencjalnie zwiększyć rozmiar uszkodzeń, a najemca będzie odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego koszty. Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z nadmiernych obrotów silnika, niewłaściwej zmiany biegów (lub podobnych), które wymagają sprawdzenia stanu technicznego danego elementu.

7. Pojazd należy użytkować w sposób odpowiedni. RSR zastrzega prawo do zakazania najemcy dalszego korzystania z pojazdu lub całkowitego zakazania najemcy dalszego korzystania z jakichkolwiek świadczonych przez firmę usług w przypadku stwierdzenia niewłaściwego użytkowania (np. driftingu, „palenia gumy” itp.) oraz w przypadku powtarzającego się lub rażąco niewłaściwego użytkowania mienia RSR. Zwrot kosztów niewykorzystanej części usługi (jeśli taka istnieje) wynajmu pojazdu w takich przypadkach nie ma zastosowania. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem i/lub ponadprzeciętnym zużyciem pojazdu (w szczególności opon) wynikającym z niewłaściwego użytkowania. Za adekwatne zużycie uważa się nie więcej niż jeden komplet opon i/lub nie więcej niż jeden komplet klocków hamulcowych na każde 1000km przejechanych na torze (lub zużycie proporcjonalne do przejechanych kilometrów).

8. W przypadku uzgodnionych pakietów kilometrów, nie przysługuje zwrot ani voucher za niewykorzystane w określonych ramach czasowych kilometry. Jedynymi wyjątkami są przypadki wcześniejszego zamknięcia toru wyścigowego / wydarzenia ze stron osób trzecich lub wystąpienie siły wyższej, przy których nie było możliwości czasowej skorzystania z całości zarezerwowanej usługi. W tym przypadku nieprzejechane kilometry naliczane są w formie vouchera ważnego do końca roku kalendarzowego, czyli 3 lata od daty przejazdu.

9. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone w wynajętym pojeździe, wyrządzone na torze (np. barierki ochronne), wyrządzone w innych pojazdach lub na osobach oraz za ewentualne koszty naprawy, nawet jeśli instruktor był obecny w samochodzie na miejscu pasażera. Obejmuje to również ekstremalne przypadki, w których instruktor musi pomagać w operowaniu kierownicą (np. regulacja ustawienia kierownicy w celu uniknięcia wypadku), a także przypadki, w których instruktor na wyraźne życzenie najemcy prowadzi wynajęty pojazd.

10. RSR zastrzega prawo do zażądania od najemcy wpłaty kaucji i/lub zażądania obecności instruktora w dowolnym wynajętym samochodzie i w dowolnym momencie. Klient ponosi odpowiedzialność za pokrycie wszelkich związanych z tym kosztów. Konieczność anulowania usługi z powodu niemożności pokrycia tych kosztów przez najemcę nie podlega zwrotowi.

11. RSR wymaga okazania karty kredytowej w celu autoryzacji płatności jako zabezpieczenia wszystkich rezerwacji najmu samochodu, w tym rezerwacji opłacanych gotówką, przelewem bankowym lub kartą debetową. W związku z dalszymi kosztami powstałymi podczas wynajmu, o ile nie zostanie przedstawiona alternatywna forma płatności, RSR zastrzega prawo do autoryzacji lub ponownej autoryzacji dodatkowych opłat przy użyciu dotychczasowej metody płatności lub przy użyciu autoryzowanej karty kredytowej najemcy. Konieczność anulowania rezerwacji usługi z powodu niemożności przedłożenia przez najemcę karty kredytowej nie podlega zwrotowi poniesionych przez najemcę kosztów.

W zakresie odpowiedzialności finansowej za korzystanie z wynajętego pojazdu

1. Najemca zgadza się ponosić odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wewnętrzne / zewnętrzne, kradzież lub usterki mechaniczne (np. skrzyni biegów lub sprzęgła) powstałe w czasie wynajmu i wynikające z zaniedbania i/lub niewłaściwej obsługi pojazdu. Pozostaje to w mocy niezależnie od tego, który pojazd został zarezerwowany. Najemca jest również odpowiedzialny za wszelkie koszty napraw lub kosztorysy napraw sporządzone przez strony trzecie. Najemca akceptuje następującą odpowiedzialność finansową:

• Trackday na jakimkolwiek torze lub Jazdy Turystyczne (Touristenfahrten) na torze Nürburgring Nordschleife:

 • Ford Fiesta ST: 15.000€
 • Hyundai i20N: 15.000€
 • Hyundai i30N: 25.000€
 • Clio RSR Edition: 25.000€
 • Golf R mk8.: 35.000€
 • Hyundai i30N RSR Ed: 35.000€
 • Golf R mk7.5 REVO: 35.000€
 • BMW M240i xDrive: 35.000€
 • Golf R mk8 REVO: 35.000€
 • Renault Megane Trophy-R: 50.000€
 • BMW M2 / M2 RSR Ed / M2 AC Schnitzer Ed: 50.000€
 • BMW M3 / M4 / M4 RSR Ed: 50.000€
 • Cayman RSR Ed: 50.000€
 • Cayman GTS 4.0: 75.000€
 • Cayman GT4 / Spyder: 75.000€
 • Porsche 911 Carrera 4 992: 75.000€
 • Porsche GT3 991.2: 100.000€
 • Cayman GT4 RS / Spyder RS: 100.000€
 • Porsche GT3 992: 150.000€
 • Porsche GT3 RS 991/991.2: 150.000€
 • Porsche GT3 RS 992: 200.000€
 • Ferrari 488 Pista / 488 Challenge: 200.000€

• Drogi publiczne:

 • Porsche GT4 / Spyder / Carrera 4 / GT4 RS / Spyder RS / GT3 / GT3 RS: 12.500€
 • Ferrari: 20.000€
 • Pozostałe modele z floty RSR: 5.000€

Odpowiedzialność najemcy z tytułu szkód jest ograniczona wyłącznie do kwoty rzeczywistej straty i do zakresu utraconej wartości pojazdu, niezależnie od powyższych maksymalnych wartości. Najemca jest uprawniony do zakwestionowania szkód spowodowanych niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem. Najemca ma również prawo do udowodnienia, że utrata wartości nastąpiła w mniejszym stopniu, niż zostało to wyliczone. W przypadku szkód spowodowanych umyślnie, obowiązuje pełne roszczenie o zwrot 100% wartości wszystkich szkód, niezależnie od powyższych maksymalnych kwot. Najemca / kierowca nie nabywa prawa własności do pojazdu lub poszczególnych części pojazdu po dokonaniu jakiejkolwiek płatności za spowodowane szkody.

2. Szkody wobec stron trzecich: Najemca przyjmuje odpowiedzialność za roszczenia stron trzecich za zdarzenia na drogach publicznych w wysokości do 5.000€ oraz w wysokości do 10.000€ w przypadku zdarzeń na torach wyścigowych (w tym w trakcie Touristenfahrten na torze Nürburgring Nordschleife). W przypadku szkód spowodowanych umyślnie lub powstałych w wyniku rażącego zaniedbania, obowiązuje pełna odpowiedzialność za 100% wartości wszystkich szkód, niezależnie od powyższych maksymalnych kwot.

3. Wynajem następujących samochodów wymaga wpłacenia depozytu:

• Na każdym torze wyścigowym (włączając Jazdy Turystyczne/Touristenfahrten):

 • Porsche GT4 / Spyder / Carrera 4 / GT4 RS / Spyder RS: 10.000€
 • Porsche GT3 991.2 / GT3 992 / GT3 RS 991 / 991.2: 15.000€
 • Porsche GT3 RS 992 / 488 Pista / 488 Challenge: 20.000€

• Na drogach publicznych:

 • Ferrari F12 Berlinetta / 488 Pista / Porsche 992 GT3 RS: 5.000€

RSR zastrzega prawo do zażądania kaucji za wynajem dowolnego typu pojazdu według własnego uznania (np. w przypadku trudnych warunków pogodowych / wieku kierowcy / zachowania kierowcy).

W zakresie uczestnictwa w Taxi Laps

1. RSRNurburg GmbH (organizator) oferuje przejazdy samochodami na fotelu pasażera (tzw. „taxi laps”).

2. W szczególności, wydarzenia te nie służą osiąganiu maksymalnych prędkości.

3. Organizator zapewni pojazdy, które nadają się do użytku na torach wyścigowych i znajdują się w odpowiednim stanie technicznym. Wyłącznie wyznaczeni i doświadczeni kierowcy będą mogli prowadzić pojazdy w trakcie świadczenia usług Taxi Laps.

4. Uczestnik jest świadomy ogólnych warunków uczestnictwa, a także warunków organizatora i operatora toru wyścigowego oraz jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich tych zasad.

5. Świadczenie usługi taxi laps zależy wyłącznie od decyzji kierowcy samochodu. Uczestnik nie jest uprawniony ustalania i wymagania określonego stylu jazdy. Surowo zabrania się uczestnikowi do jakiegokolwiek ingerowania w sekwencje jazdy. Uczestnik musi ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji organizatora i wyznaczonego kierowcy.

6. Organizator lub jego przedstawiciele są wyłączeni z odpowiedzialności za obrażenia ciała i/lub szkody materialne, które wystąpią u uczestnika w związku z udziałem w wydarzeniu, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

7. Uczestnik oświadcza, że nie cierpi na żadne problemy związane sercem i układem krążenia, kręgosłupem ani nie cierpi na żadne inne choroby lub upośledzenia, które mogą mieć wpływ na udział w wydarzeniu.

8. Organizator zastrzega prawo do zlecenia wykonania usługi taxi lap przez wyznaczoną stronę trzecią, jeśli zajdzie taka potrzeba. Czyniąc to, organizator zobowiązuje się do starannego wyboru strony trzeciej, tak aby uczestnik otrzymał usługę tego samego rodzaju i jakości. W takich przypadkach organizator nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za świadczone usługi, a jedynie za staranny wybór strony trzeciej.

W zakresie agencji zespołów wyścigowych

1. RSRNurburg GmbH (RSR) zapewnia potencjalnym uczestnikom informacje na temat dostawców usług uczestnictwa w imprezach wyścigowych.

2. Obowiązki RSR polegają wyłącznie na wyborze dostawcy usługi i pośredniczeniu w świadczeniu usług na rzecz uczestnika. RSR nie świadczy żadnych usług dodatkowych.

3. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest bezpośrednio pomiędzy dostawcą a uczestnikiem. RSR nie jest uczestnikiem takiej umowy.

4. Usługa oferowana przez dostawcę obejmuje już opłaty wynikające z pośrednictwa i wsparcia obu stron przez RSR. Płatności za zarezerwowane usługi należy dokonać w całości w ciągu maksymalnie 14 dni.

5. W szczególności RSR nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawcy, lecz wyłącznie za staranny wybór dostawcy i właściwe świadczenie usługi.

Wyłączenia odpowiedzialności

1. Uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność! Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody spowodowane przez niego w użytkowanym pojeździe. Uczestnik zrzeka się prawa do roszczeń wobec RSR, przedstawicieli RSR i różnych agentów, a także operatora toru i jego przedstawicieli oraz asystentów, wynikających z obrażeń ciała, szkód materialnych i szkód majątkowych, z wyjątkiem szkód wynikających z umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

2. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń stron trzecich w związku z udziałem uczestnika w wydarzeniu, uczestnik wyraźnie zwalnia RSR, przedstawicieli RSR i różnych agentów, a także operatora toru wyścigowego oraz jego agentów i asystentów, z wszelkiej odpowiedzialności.

3. Uczestnik zapoznał się z warunkami uczestnictwa w wydarzeniach i usługach RSR, a także deklaruje przestrzeganie wszystkich warunków i zasad operatora toru wyścigowego, w związku z jego udziałem.

4. Wszelkie ustne ustalenia nie zachowują ważności Dla ważności dalszych porozumień wymagana jest forma pisemna.

RSRNurburg GmbH, Antoniusweg 1a, 53520 Nuerburg, NIEMCY.
Numery identyfikacyjny podmiotu w Rejestrze Handlowym: HRB 15612.

Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba RSRNurburg GmbH. Podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.

Nie wiesz od czego zacząć?